Safety and Health Protection Policy (Emniyet ve Sağlık Koruma Politikası)

Ares Gemi İşletmeciliği A.Ş., its Senior Management and Directors are fully committed to ensuring the safety and health of all crew members and staff on board its vessels and in its offices, contracted personnel and any other persons who are directly or indirectly connected with its business and operations.

Ares Gemi İşletmeciliği A.Ş., İdarecileri ve Üst Yönetimi, gemilerinde ve ofisinde çalışan gemi adamı ve personelinin, kontrat bazında, doğrudan veya dolaylı olarak şirketin işi ve operasyonları ile irtibatlı olan diğer tüm kişilerin sağlık ve emniyetini tamamen sağlamayı taahhüt etmiştir.

Ares Gemi İşletmeciliği A.Ş. will ensure that the concept of safe operations is conveyed and understood by all employees and that safe working practice are fully implemented on board all its ships.

Ares Gemi İşletmeciliği A.Ş. emniyetli operasyon kavramının tüm çalışanlar tarafından benimsenip anlaşılmasını ve Şirket gemilerinde, bunlarla ilgili tüm uygulamaların eksiksiz yerine getirilmesini sağlayacaktır.

The Company’s Management System complies with the requirements of Maritime Labour Convention and OHSAS18001 ‘Occupational Health and Safety Management System’

Şirketin Yönetim Sistemi, Deniz Çalışanları Sözleşmesi ve OHSAS 18001 ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ şartlarına uymaktadır.

Ares Gemi İşletmeciliği A.Ş. is committed to conducting its business with integrity and in line with all national, international and local laws and other requirements to which its activities of business are subject.

Ares Gemi İşletmeciliği A.Ş. faaliyetlerini, ilgili mahalli, ulusal ve uluslararası kanunlar ve diğer gereklilikler doğrultusunda yürütmeyi bir görev saymıştır.

Ares Gemi İşletmeciliği A.Ş. aims to achieve the below objectives, through implementation of our Health and Safety Protection Policy in accordance with MLC and OHSAS 18001 standards:

Ares Gemi İşletmeciliği A.Ş. olarak amacımız, Şirketimiz MLC ve OHSAS 18001 standardına uygun olarak, Sağlık ve Emniyet Politikasını tatbik ederek aşağıdaki hedeflere ulaşmaktır.


  • Occupational diseases, injury and human loss prevention / Mesleki hastalıklar, yaralanma ve can kaybını önlemek
  • Safety at sea / Denizde emniyet
  • Prevention of damage to property (vessel and cargo) / Mal ( gemi ve yük) hasarını ve kaybını önlemek
     

Relevant procedures and operational instructions are integrated in the Safety Management System (SMS) that Ares Gemi İşletmeciliği A.Ş. implements, maintains and monitors.

Ares Gemi İşletmeciliği A.Ş. Emniyetli Yönetim Sistemi içeriğindeki ilgili prosedürleri ve operasyonel talimatlarını uygular, sürdürür ve takip eder.


20

20+ YEARS OF EXPERIENCE

4

VESSELS

16

BUILT VESSELS

200

EMPLOYEES